Piagam Madina

Share Button
JAKARTANEWS.CO
JAKARTA/JNC – Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.
Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengitantara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah.Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajibanbagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dankomunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatukesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.
صحيفة المدينة
(Piagam Madinah)
بسم اللهالرحمن الرحيم
هذا كتاب من محمد النبي صلىالله عليهوسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
Dengan namaAllah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ini adalahpiagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yangberasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka,menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
١. انهم امةواحدة من دون الناس.

Pasal 1
Sesungguhnyamereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.
٢. المهاجرون من قر يش على ربعتهميتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan)mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusantawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.
٣. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahumembahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayartebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٤. وبنوساعدة علىربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) merekabahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap sukumembayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٥. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلونالاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) merekabahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap sukumembayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٦. وبنوجشم علىربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) merekabahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap sukumembayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٧. وبنو النجار علىربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan)mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiapsuku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٨. وبنو عمرو بن عوف علىربعتهميتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan)mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiapsuku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
٩. وبنو النبيت علىربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) merekabahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap sukumembayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
١٠. وبنو الاوس علىربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10
Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) merekabahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap sukumembayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.
١١. وان المؤمنين لايتركون مفرجابينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء اوعقل.

Pasal 11
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orangyang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baikdalam poembayaran tebusan atau diat.
١٢. ولا يحالـف مؤمن مولى مؤمندونه.

Pasal 12
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuandengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.
١٣. وان المؤمنين المتقين على منبغى منهم او ابتغى د سيعة ظلم اة اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهمعليه جميعا ولو كان ولد احدهم.

Pasal 13
Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentangorangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat,melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan merekabersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antaramereka.
١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافرولا ينصر كافرا على مؤمن.

Pasal 14
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang berimanlainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantuorang kafir untuk (membunuh)  orang beriman.
١٥. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهماد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالي بعض دون الناس.

Pasal 15
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikanoleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidakbergantung kepada golongan lain.
١٦. وانه من تبعنا من يهود فان لهالنصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Pasal 16
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhakatas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi danditentang olehnya.
١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم.

Pasal 17
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidakboleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatupeperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antaramereka.
١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقببعضها بعضا.

Pasal 18
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahumembahu satu sama lain.
١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم علىبعض بـمانال دماءهم فىسبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه.

Pasal 19
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnyadalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada padapetunjuk yang terbaik dan lurus.
٢٠. وانه لايجير مشرك مالا لقر يشولانفسا ولايحول دونه على مؤمن.

Pasal 20
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta danjiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orangberiman.
٢١. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عنبينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولايحل لهمالاقيام عليه.

Pasal 21
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukupbukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela(menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
٢٢. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما فىهذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يـؤوية وانه من نصره اوآواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولايـؤخذ منه صرف ولاعدل.

Pasal 22
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagamini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberitempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempattinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat,dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.
٢٣. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئفان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

Pasal 23
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu,penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan)Muhammad SAW.
٢٤. وان اليهود ينفقون مع المؤمنينماد اموا محاربين

Pasal 24
Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selamadalam peperangan.
٢٥. وان يهود بني عوف امة معالمؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لايـوتخ الا نفسه واهل بيته.

Pasal 25
Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat denganmukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri,kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.
٢٦. وان ليهود بنى النجار مثلماليهود بنى عوف

Pasal 26
Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٢٧. وان ليهود بنى الحرث مثلماليهود بنى عوف

Pasal 27
Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti YahudiBanu ‘Awf.
٢٨. وان ليهود بنى ساعدة مثلماليهود بنى عوف

Pasal 28
Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٢٩. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهودبنى عوف

Pasal 29
Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٣٠. وان ليهود بنى الاوس مثلماليهود بنى عوف

Pasal 30
Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٣١. وان ليهود بنى ثعلبة مثلماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

Pasal 31
Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٣٢. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 32
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukansama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
٣٣. وان لبنى الشطيبة مثل ماليهودبنى عوف وان البر دون الاثم

Pasal 33
Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu ‘Awf.
٣٤. وان موالي ثعلبه كأنفسهم

Pasal 34
Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama sepertimereka (Banu Sa’labah).
٣٥. وان بطانة يهود كأنفسهم

Pasal 35
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama sepertimereka (Yahudi).
٣٦. وانه لا يخرج احدمنهم الا باذنمحمد صلىالله عليه وسلم وانه لا ينحجرعلى ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهلبيته الا من ظلم وان الله على ابرهذا.

Pasal 36
Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang),kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi  (menuntutpembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), makabalasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya.Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.
٣٧. وان على اليهود نفقتهم وعلىالمسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصحوالنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بـحليفه وان النصر للمظلوم.

Pasal 37
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi maukmuslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalammenghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhijanji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan)sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
٣٨. وان اليهود ينفقون مع المؤمنينمادا موا محاربين.

Pasal 38
Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalampeperangan.
٣٩. وان يثرب حرام جوفهالاهل هذه الصحيفة.

Pasal 39
Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagiwarga piagam ini.
٤٠. وان الجار كالنفس غير مضارولااثم.

Pasal 40
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) sepertidiri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
٤١. وانه لا تجارحرمة الا باذناهلها

Pasal 41
Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.
٤٢. وانه ما كان بين اهل هذهالصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلىاللهعليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

Pasal 42
Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkanpenyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan)Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isipiagam ini.
٤٣. وانه لاتجار قريش ولا من نصرها

Pasal 43
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah)dan juga bagi pendukung mereka.
٤٤. وان بينهم النصر على من دهميثرب.

Pasal 44
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalammenghadapi penyerang kota Yatsrib.
٤٥. واذا دعوا الى صلح يصالحونه(ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهمعلىالمؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذى قبلهم.

Pasal 45
Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai danmereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, makaperdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaummukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecualiterhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan(kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.
٤٦. وان يهود الاوس مواليهموانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البردون الاثم.

Pasal 46
Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memilikihak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuanyang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan(kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orangbertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isipiagam ini.
٤٧. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وانالله على اصدق فى هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وانهمن خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمدرسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47
Sesungguhnyapiagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian)aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan MuhammadRasulullah SAW
مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزءالـثانى ص 119-133 لابن هشام (أبى محمد عبد المـلك) المتوفى سنة 214 هـ.
Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya IbnuHisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.

=======

[1] “Muhammad”, Encyclopedia of Islam Online

[2] Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant “The Constitution ofMedina.” Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.

 

JAKARTANEWS.CO

Share Button

Related posts:

Opa Jappy

Rakyat Biasa